อาจารย์ประจำหลักสูตร & อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร. อรอนงค์ แสงผ่อง
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมการก่อสร้าง 

 • วศ.ด. (วิศวกรรมขนส่ง)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2560) วศ.ม. (วิศวกรรมขนส่ง)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2553)
 • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2555)
 • วศ.บ. (วิศวกรรมขนส่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2549

ดร. อาภา สธนเสาวภาคย์
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมการก่อสร้าง 

 • ปร.ด.  (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2553)
 • วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสร้าง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2544)
 • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2539)

ดร.ดวงธิดา โคตรโยธา
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมการก่อสร้าง

 • Ph.D. (Civil Engineering) University of Western Sydney, Australia (2012)
 • วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2544)
 • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2538)

ผศ.ดร.ดวงดาว วัฒนากลาง
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมการก่อสร้าง 

 • วศ.ด. (วิศวกรรมขนส่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2560)
 • วศ.ม. (วิศวกรรมขนส่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2553)
 • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2555)
 • วศ.บ. (วิศวกรรมขนส่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2549

อาจารย์รัฐพล เข็มทอง
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมการก่อสร้าง 

 • วศ.ม. (เทคโนโลยีธรณี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2550)
 • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2539)

 

ผศ.สถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า
อาจารย์ผู้สอนประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง

 • ลาศึกษาต่อ หลักสูตร ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา) 
 • วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2555)
 • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2550)

อาจารย์จักรกฤษณ์ สุทธานุรักษ์
อาจารย์ผู้สอนประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง

 • ลาศึกษาต่อ หลักสูตร วศ.ด.(วิศวกรรมขนส่ง)
 • M.S.E. Civil Engineering University of Nevada, Las Vegas, USA (2007)
 • วศ.บ. (วิศวกรรมขนส่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2544)

อาจารย์วิชยา ริงคะนานนท์ 
อาจารย์ผู้สอนประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง

 • กำลังศึกษาต่อ หลักสูตร วศ.ด. (บริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค)
 • วศ.ม. (วิศวกรรมขนส่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2555)
 • วศ.บ. (วิศวกรรมขนส่ง)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2551)

 

ดร. เมธาวี ศรีวัฒนพงศ์ โพธิสาร
อาจารย์ผู้สอนประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง

 • Dr.-Ing. (Civil Engineering)University of Kassel, Germany (2017)
 • วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2552)
 • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2548)

   

อาจารย์สุภาวดี เสริมรัมย์
อาจารย์ผู้สอนประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง

 • M.Sc. Structural Engineering University of Newcastle Upon Tyne, UK (2002)
 • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2536)