ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ผลิตวิศวกรที่มีทักษะวิชาการและวิชาชีพในงานวิศวกรรมการก่อสร้างและบริหารงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่มีการพัฒนาระบบสาธาณูปโภคขั้นพื้นฐาน ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การพัฒนาทางกายภาพของเมือง มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อการบริการวิชาการ พัฒนาท้องถิ่น และถ่ายทอดองค์ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างแก่ชุมชน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพคน สังคมให้เข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำนึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน สอดคล้องกับพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยและคณะที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อท้องถิ่นได้

 เพื่อผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้

  • มีความรู้และทักษะวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมการก่อสร้าง และสามารถบูรณาการความรู้ เพื่อบริหารจัดการงานวิศวกรรมการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  •  สามารถประยุกต์ใช้การก่อสร้างในการบริหารจัดการงานก่อสร้างที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยเน้นเทคโนโลยีการก่อสร้างสีเขียว
  • มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและใช้ทักษะเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม