สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2548 ได้ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ในปีการศึกษา 2555 และได้ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ในปีการศึกษา 2560 จนถึงบัดนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ตลาดแรงงาน และการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน สาขาวิชา ฯ จึงดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง โดยปรับปรุงเพิ่มเติมวิชาให้มีความความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น โดยข้อคิดเห็นและคำแนะนำต่าง ๆ สาขาวิชา ฯ ได้รับการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒติในสาขาวิชาของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย        ชื่อเต็ม    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการก่อสร้าง)

                          ชื่อย่อ     วศ.บ. (วิศวกรรมการก่อสร้าง)

ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม    Bachelor of Engineering (Construction Engineering)

                           ชื่อย่อ     B. Eng. (Construction Engineering)

สมัครเรียนออนไลน์ click 

นักเรียน นักศึกษาผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมการก่อสร้าง สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ ” http://entrance.nrru.ac.th/entrance/”  โดยมีรายละเอียดให้สำหรับผู้ที่สนใจอย่างครบถ้วน  
มาเรียนกันเยอะๆ นครับ 

1. ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบ e-studentloan
– สำหรับยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน
– สำหรับบันทึกค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ
– สำหรับตรวจสอบสถานะผู้กู้
ระบบตรวจสอบยอดหนี้
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

– สำหรับตรวจสอบยอดหนี้
– สำหรับตรวจสอบสถานะการโอนเงิน
ระบบตรวจสอบยอดหนี้
ธนาคารกรุงไทย

– สำหรับตรวจสอบยอดหนี้
– สำหรับตรวจสอบสถานะการโอนเงิน

 


2. ระบบมหาวิทยาลัย

ระบบบริการการศึกษา
– สำหรับตรวจสอบสถานะการเป็น
   นักศึกษาทุนกู้ยืม
ระบบกิจการนักศึกษา
– สำหรับจองกิจกรรมจิตอาสา
– สำหรับบันทึกระบบกิจกรรมที่เข้าร่วม
เช่น ปฐมนิเทศนักศึกษาผู้กู้ยืม ฯลฯ

 


3. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่  Click ที่นี่

อาคารปฏิบัติการรวม อาคาร 38
[ ] ห้องพักอาจารย์ชั้น 5  
[ ] หน่วยบริการวิชาการทดสอบวัสดุก่อสร้าง ชั้น 1 

 

บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานต่างๆ โดยไม่ใช้ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้ดังนี้

 • อาชีพในหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เช่น วิศวกรโครงการก่อสร้าง ผู้ช่วยวิศวกรโครงการก่อสร้าง ช่างเขียนแบบ ช่างสำรวจ ช่างรังวัด ผู้ประมาณการ ผู้คุมงานก่อสร้าง และนักวิชาการการศึกษาประจำห้องปฏิบัติการ เป็นต้น ที่ไม่ใช้ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • อาชีพในหน่วยงานภาคเอกชน เช่น วิศวกรโครงการก่อสร้าง ผู้ช่วยวิศวกรโครงการก่อสร้าง วิศวกรฝ่ายขาย วิศวกรประจำห้องปฏิบัติการ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง และผู้บริหารโครงการก่อสร้าง เป็นต้น ที่ไม่ใช้ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • อาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบกิจการวัสดุก่อสร้าง ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง งานเขียนแบบทางวิศวกรรม และผู้ประมาณราคางานก่อสร้าง เป็นต้น ที่ไม่ใช้ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 •  หลักสูตร
   

 

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมการก่อสร้าง  
ใช้ระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 8 ปี

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการก่อสร้าง)

     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต    

 • โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการก่อสร้าง)
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า   30       หน่วยกิต
 – กลุ่มวิชาภาษา 9-14        หน่วยกิต
 – กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   11-16       หน่วยกิต
 – กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   5-10        หน่วยกิต
    
 2) หมวดวิชาเฉพาะ 101       หน่วยกิต
 – กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์    18           หน่วยกิต
 – กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์    43           หน่วยกิต
 – กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตร์   34           หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  6            หน่วยกิต
    
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6          หน่วยกิ
    

 

ข้อมูลอาชีพวิศวกรก่อสร้าง และงานโยธา บัณฑิตที่จบสาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง สามารถประกอบอาชีพต่างๆ ได้ดังนี้

 • อาชีพในหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เช่น วิศวกรโครงการก่อสร้าง ผู้ช่วยวิศวกรโครงการก่อสร้าง ช่างเขียนแบบ ช่างสำรวจ ช่างรังวัด ผู้ประมาณการ ผู้คุมงานก่อสร้าง และนักวิชาการการศึกษาประจำห้องปฏิบัติการ เป็นต้น ที่ไม่ใช้ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • อาชีพในหน่วยงานภาคเอกชน เช่น วิศวกรโครงการก่อสร้าง ผู้ช่วยวิศวกรโครงการก่อสร้าง วิศวกรฝ่ายขาย วิศวกรประจำห้องปฏิบัติการ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง และผู้บริหารโครงการก่อสร้าง เป็นต้น ที่ไม่ใช้ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • อาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบกิจการวัสดุก่อสร้าง ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง งานเขียนแบบทางวิศวกรรม และผู้ประมาณราคางานก่อสร้าง เป็นต้น ที่ไม่ใช้ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
บัณฑิตที่จบจากสาขาวิศวกรรมการก่อสร้างสามารถเข้ารับการสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (พิเศษ) 
 1. การขอรับใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
 2. เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง
        ชุดคำขอสมัคร สมาชิกพร้อมการขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
        หลักเกณฑ์และแนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (สาขา      วิศวกรรมโยธา)
 3. ข้อแนะนำในการจัดทำเอกสารการนำเสนอโครงการเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (การจัดทำโครงการดีเด่น) วิศวกรโยธา 

   

 
 

ประธานหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ผศ.ดร.อรอนงค์ แสงผ่อง
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมการก่อสร้าง
เกี่ยวกับนักศึกษา
ภาพกิจกรรมบางส่วนของสาขาฯ