โครงการศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6 สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา กม. 175+100 – กม. 188+800

เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ได้จัดโครงการศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6 สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา กม. 175+100 – กม. 188+800 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง ตลอดจนเทคนิคและเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงานระบบต่าง ๆ ในโครงการก่อสร้างในปัจจุบัน รวมถึงให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้จากประสบการณ์การศึกษาดูงานในครั้งนี้ และให้นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สำคัญในด้านการก่อสร้างโดยตรงจากผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างที่ไปศึกษาดูงา