โครงการปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 18 เมษายน 2561 ณ ห้อง 29.2.2 ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ผ่านการฝึกประสบการณ์ นำความรู้ที่ได้รับมาจัดการให้เป็นระบบ และถ่ายทอดความรู้สู่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ