ชมรม”ค่ายอาสาสร้างฝันสู่ชนบท” หลักสูตร อส.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง ได้จัดกิจกรรมออกค่ายอาสาฯ ณ โรงเรียนบ้านสว่างนาดี อ.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 1-2 มีนาคม 2561 ชมรม”ค่ายอาสาสร้างฝันสู่ชนบท” หลักสูตร อส.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง ได้จัดกิจกรรมออกค่ายอาสาฯ ณ โรงเรียนบ้านสว่างนาดี อ.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 51 คน กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนให้สวยงาม ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความสามัคคี ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในด้านต่างๆ ทั้งทักษะทางวิชาการและเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านจิตอาสาทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ทางชมรมค่ายอาสาสร้างฝันสู่ชนบท หลักสูตร อส.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง ดำเนินการจัดขึ้นทุกปี โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารของทางชมรมพร้อมสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่หลักสูตร อส.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง