คณาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตร อส.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง จัดกิจกรรมโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชนขนงพระด้วยเทคโนโลยีการหมักปุ๋ยโดยการใช้บ่อคอนกรีตแบบฝังกลบประยุกต์

คณาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตร อส.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง จัดกิจกรรมโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชนขนงพระด้วยเทคโนโลยีการหมักปุ๋ยโดยการใช้บ่อคอนกรีตแบบฝังกลบประยุกต์ เมื่อวัน 1 – 2 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาคณาจารย์ พร้อมด้วยนักศึกษา หลักสูตร อส.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ได้เดินทางเพื่อจัดโครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2560 ภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายบริการวิชาการและบริการชุมชน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในกิจกรรมโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชนขนงพระด้วยเทคโนโลยีการหมักปุ๋ยโดยการใช้บ่อคอนกรีตแบบฝังกลบประยุกต์ ต. ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วัตถุประสงค์ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านพลังงานให้กับชุมชน นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ปฎิบัติงานจริง ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมขยะมูลฝอยชุมชนด้วยเทคโนโลยีการหมักทำปุ๋ยแบบฝังกลบ และเพิ่มมูลค่าให้กับขยะเหลือทิ้งในชุมชน โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีชาวบ้านและผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 30 คน อาจารย์และนักศึกษา 18 คน